• Kancelária MAS SKALA, o.z.
 • Polyfunkčný objekt Široké, 082 37 Široké
 • Pošlite nám svoj dotaz
 • info@masskala.sk
 • Zavolajte nám
 • +421 948 776 771

Územie MAS

Územie MAS SKALA, o. z. patrí do prevažne vidieckej oblasti, z pohľadu zadelenia do regiónov patrí do menej rozvinutého regiónu.

Tvorí ho 12 obcí, nachádzajúcich sa na Východnom Slovensku, spadajúcich pod Prešovský samosprávny kraj a rozprestiera sa v okrese Prešov. Územná rozloha katastrov obcí patriacich do MAS SKALA je 139,12 km2 (stav k 31.12.2014) s počtom obyvateľov 14 796 (stav k 31.12.2014). Územie leží prakticky v južnej časti regiónu Prešovského kraja, blízko hranice s Košickým samosprávnym krajom. Územie leží v trojuholníku medzi troma mestami a to Prešov, Levoča a Krompachy. Populácia teda spĺňa podmienku počtu obyvateľov na území v rozmedzí od 10 000 do 150 000 obyvateľov a taktiež podmienku hustoty (106,37 obyvateľov na km2), kde nepresahuje 150 obyvateľov na km2 a MAS SKALA, o.z. pokrýva súvislé územie ohraničujúce katastre všetkých zahrnutých obcí, tzn. MAS spĺňa všeobecné podmienky výberu MAS stanovené v Systéme riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 - 2020.

Územie MAS sa do konečnej podoby doformovalo počas roku 2015 (prostredníctvom formálnych a neformálnych stretnutí, zasadnutia zástupcov obcí, stretnutia s občanmi obcí, stretnutiami s podnikateľmi, združeniami a iné)

Výhody územia MAS

 • kultúrna a národnostná homogénnosť obyvateľov

 • prítomnosť národnostných menšín a ich zachovalé ľudové tradície, remeslá, architektúra (obec Víťaz – Remeselný dom, folklórne a spevácke súbory jednotlivých obcí)

 • významné kultúrne a historické pamiatky v obciach – kostoly, kaštiele, kúrie, architektúra, osobnosti a i. (židovský cintorín v lokalite Podanisko, kostol Povýšenia svätého kríža, kostol sv. Michala archanjela, kostol Obrátenia sv. Pavla apoštola, kostol Nanebovzatia Panny Márie

 • kvalitné životné prostredie a prírodno-kultúrny potenciál pre rozvoj regiónu

 • lesné plochy a zeleň tvoria väčšinu plôch regiónu

 • čistota ovzdušia a pôdy

 • poveternostné podmienky vhodné poľnohospodársku činnosť

 • dostatočné zásoby pitnej vody, výskyt minerálnych prameňov v území

 • výhodná geografická poloha regiónu z pohľadu krajského mesta

 • možnosť výmeny informácií a programov cezhraničnej spolupráce v oblasti vzdelávania, kultúry, športu, budovania infraštruktúry, vytvorenie a prepojenie cezhraničných produktov CR a i.

 • predpoklad pre sociálno - ekonomický a kultúrno-spoločenský rozvoj a zvyšovanie

  kvality života obyvateľov na vidieku (integrovaný rozvoj vidieka)

 • blízkosť členských obcí k dopravnej infraštruktúre (vybudovaná diaľničná sieť na západ a na východ od územia VSP)

 • dostupnosť regiónu k priemyselným a administratívnym centrám –  Prešov, Košice, Poprad

 • vzdelanostná štruktúra obyvateľov územia MAS