• Kancelária MAS SKALA, o.z.
  • Chminianska Nová Ves 32, 082 33 Chm. Nová Ves
  • Zavolajte nám
  • predseda: +421 911 912 920
  • kancelária: +421 905 505 498

Projekty na podporu MAS SKALA, o.z.

Financovanie implementácie stratégie MAS SKALA, o.z.

Dňa 22.10.2018 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán Integrovaného regionálneho operačného programu schválilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt: "Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS SKALA, o.z." vo výške maximálne 404 015,80 EUR. Hlavným cieľom projektu je efektívne napĺňanie cieľov definovaných v schválenej stratégii MAS SKALA prostredníctvom úspešnej implementácie stratégie CLLD.

Prevádzkové náklady na chod MAS SKALA, o.z.

Dňa 8.3.2018 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán Integrovaného regionálneho operačného programu schválilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt: "Prevádzkové náklady na chod MAS SKALA, o.z." vo výške maximálne 102 055,89 EUR. Hlavným cieľom projektu je efektívneho chodu MAS, ktorý je nevyhnutnou podmienkou implementácie schválenej stratégie miestneho rozvoja CLLD. 

Animácie MAS SKALA

Dňa 1.6.2018 Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ príspevkov z EPFRV vydala rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt: "Animácie MAS SKALA". PPA schválila nenávratný finančný príspevok nasledovne:

1. zo základnej maximálnej finančnej alokácie v celkovej maximálnej výške 23 739,01 EUR

2. z maximálnej výkonnostnej dodatočnej alokácie v celkovej maximálnej výške 11 652,22 EUR

Hlavným cieľom projektu "Animácie MAS SKALA" je podporiť a prispieť k integrovanému rozvoju územia na princípoch LEADER prostredníctvom realizovania animácií a oživovania stratégie CLLD.