• Kancelária MAS SKALA, o.z.
  • Chminianska Nová Ves 32, 082 33 Chm. Nová Ves
  • Zavolajte nám
  • predseda: +421 911 912 920
  • kancelária: +421 905 505 498

Aktuálne výzvy

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Zameranie výzvy: 309064001 - 6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)
Kód výzvy: MAS_085/6.4./2
Podopatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Zameranie výzvy: 309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
Kód výzvy: MAS_085/7.2./3
Podopatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Zameranie výzvy: 309064001 - 6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj) Prílohy výzvy:

Dátum vyhlásenia: 29. 12. 2023 Dátum uzavretia: 26. 2. 2024

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Zameranie výzvy: 309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

Prílohy výzvy:

Dátum vyhlásenia: 29. 12. 2023 Dátum uzavretia: 26. 2. 2024

Výzva: IROP-CLLD-P948-512-001 v znení aktualizácie č. 1

MAS SKALA dňa 29.6.2023 zverejnila aktualizovanú výzvu zameranú na podporu materských škôl v území MAS SKALA cez Integrovaný regionálny operačný program/IROP. Všetky potrebné dokumenty sú v prílohe na stiahnutie. Termín uzávierky prvého hodnotiaceho kola je plánovaný na 30.7.2023. Výzva je otvorená, t.j. do vyčerpania výšky alokovaných finančných prostriedkov na výzvu. Aktuálna výška alokovaných finančných prostriedkov je 150 006,00. Výzva je otvorená a prvé hodnotiace kolo sa uzatvára k 30. 7. 2023. Vzhľadom na to, že celý program sa uzatvára 31. 12. 2023 a procesy spracovania Žiadosti o príspevok, vyhodnotenie a samotná realizácia je časovo náročná je predpoklad, že výzva bude uzavretá druhým hodnotiacim kolom k 30. 8. 2023.

Výzva: IROP-CLLD-P948-511-002

MAS SKALA vyhlásila dňa 29.6.2023 výzvu zameranú na zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inováci v území MAS SKALA cez Integrovaný regionálny operačný program/IROP. Všetky potrebné dokumenty sú v prílohe na stiahnutie. Termín uzávierky prvého hodnotiaceho kola je plánovaný na 30.9.2020. Výzva je otvorená, t.j. do vyčerpania výšky alokovaných finančných prostriedkov na výzvu. Aktuálna výška alokovaných finančných prostriedkov je 254 009,80. Výzva je otvorená a prvé hodnotiace kolo sa uzatvára k 30. 7. 2023. Vzhľadom na to, že celý program sa uzatvára 31. 12. 2023 a procesy spracovania Žiadosti o príspevok, vyhodnotenie a samotná realizácia je časovo náročná je predpoklad, že výzva bude uzavretá druhým hodnotiacim kolom k 30. 8. 2023.