• Kancelária MAS SKALA, o.z.
 • Polyfunkčný objekt Široké, 082 37 Široké
 • Pošlite nám svoj dotaz
 • info@masskala.sk
 • Zavolajte nám
 • +421 948 776 771

Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov


Spracúvanie Vašich osobných údajov v súlade s platným zákonom o ochrane osobných údajov je pre nás prioritou a záleží nám na tom, aby boli Vaše osobné údaje chránené. Preto by sme Vám radi poskytli dôležité informácie týkajúce sa spracovávania Vašich údajov.

Prečítajte si prosím užitočné informácie, ktoré Vám pomôžu zorientovať sa v problematike ochrany Vašich údajov.

Kto je Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je občianske združenie MAS SKALA, o.z. IČO: 42344735, so sídlom Chminianska Nová Ves 32, 082 33, kancelária: Široké 353, Polyfunkčný objekt, 082 37

Prečo spracúvame Vaše osobné údaje a za akým účelom?

Vaše osobné údaje spracovávame len a výlučne za účelom vedenia databázy členov MAS SKALA, o.z. a poskytnutia služieb, ktoré zahŕňajú hlavne posielanie emailov, informácií o pripravovaných výzvach, do ktorých sa môžete zapojiť, informácie o vzdelávacích a propagačných aktivitách a podujatiach. Vaše osobné údaje v prípade potreby (zapájania sa do výziev na poskytnutie ŽoNFP, vypracovania ŽoP, Monitorovacích údajov...) poskytujeme riadiacim orgánom, ako sú Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Pôdohospodárska platobná agentúra a tretím osobám za účelom spracovania účtovníctva MAS SKALA, o.z.

Aké osobné údaje spracúvame?

Vaše osobné údaje spracovávame len v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu spracovania v rozsahu uvedenom v prihláške za člena MAS SKALA, o.z..

Vaše osobné údaje spracovávame na základe Vami udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktorý samozrejme môžete kedykoľvek odvolať.

Aké sú Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov?

Máte právo:

 • na prístup k osobným údajom,
 • na opravu, resp. doplnenie údajov,
 • na výmaz údajov (byť zabudnutý),
 • na prenositeľnosť údajov,
 • vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov,
 • vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov pre účely marketingu,
 • na obmedzenie spracovávania údajov,
 • nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania
 • podať návrh na začatie konania

Ak ako dotknutá osoba zistíte, že spracovávanie Vašich osobných údajov je v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore zo zákonom, máte právo požadovať od prevádzkovateľa alebo ním povereného sprostredkovateľa vysvetlenie a odstránenie takto vzniknutého stavu.

Kto má prístup k Vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje sú sprístupňované tretím stranám len v prípade spracovania účtovníctva MAS SKALA, o.z., ev. len ak túto povinnosť ukladá osobitný zákon: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Pôdohospodárska platobná agentúra a Regionálne antény NSRV SR (podľa kraja, v ktorom pôsobíte).


Pre bližšie informácie a uplatnenie svojich práv nás môžete kontaktovať na emailovej adrese: manazer@masskala.sk